PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Darčekové karty

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom "Darčekové karty" (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským  súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

 3. Sprostredkovateľom Súťaže pre odovzdávanie Výhier je spoločnosť Greg Hamm, s.r.o., so sídlom Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843 (ďalej len "Sprostredkovateľ").

 4. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

 5. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch alebo inde majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

2. Miesto, doba trvania a predmet Súťaže

 1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať verejnosť k návšteve Centra.

 2. Súťaž prebieha v Centre od 08.03.2024 do 31.03.2024.

 3. V rámci Súťaže sú odmeňované nákupy darčekových kariet, ktoré slúžia na platbu za tovar a/alebo služby v jednotlivých obchodoch umiestnených v Centre (ďalej len “Darčeková karta“).

3. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá v Infostánku kúpi Darčekovú kartu v hodnote vyššej ako 10 EUR a zároveň splní podmienky účasti v Súťaži (ďalej len “Súťažiaci“). 

 2. V súťaži za dieťa koná zodpovedná osoba, ktorá musí mať viac ako 18 rokov.


4. Mechanika Súťaže

 1. Počas doby trvania Súťaže bude v Centre pri infostánku, nachádzajúcom v blízkosti hlavného vchodu 2 a predajne Marionnaud (ďalej len “Infostánok“), umiestnené výherné koleso, ktoré bude prevádzkované Sprostredkovateľom (ďalej len "Koleso šťastia"). 

 2. Pre účasť v Súťaži je nutné počas doby trvania Súťaže kúpiť v Infostánku Darčekovú kartu v hodnote vyššej ako 10 EUR. 

 3. Koleso šťastia obsahuje celkovo 10 políčok, z toho 7 výherných a 3 nevýherné.

 4. Za každú zakúpenú Darčekovú kartu Súťažiaci môže, ihneď po tejto kúpe, 1 krát otočiť Kolesom šťastia. V prípade, ak šípka na Kolese šťastia po jeho úplnom zastavení bude označovať výherné políčko. Súťažiacemu bude zamestnancom Sprostredkovateľa odovzdaná výhra uvedená na danom výhernom políčku bezprostredne po výhernom otočení Kolesa šťastia. Na jednu Darčekovú kartu (bez ohľadu na to na akú sumu nad 10 EUR znie) môže Súťažiaci otočiť Koleso šťastia maximálne raz.

 5. Súťažiaci sa môže počas doby trvania Súťaže zapojiť do Súťaže viac krát, avšak iba raz počas jedného kalendárneho dňa. V prípade, ak Súťažiaci kúpi v jeden kalendárny deň viac Darčekových kariet, otočiť môže Kolesom šťastia v daný kalendárny deň iba raz.

 6. Čerpanie Výhry je dobrovoľné; v prípade, že si Súťažiaci Výhru neprevezme, alebo ak z dôvodu absencie súčinnosti zo strany Súťažiaceho nebude možné Súťažiacemu Výhru odovzdať, Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa a Súťažiaci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani iné plnenia zo strany Usporiadateľa.

5. Výhry

 1. Výhry za splnenie podmienok Súťaže sú:

  1. Avion darčeková karta v hodnote 10 EUR, 

  2. Avion darčeková karta v hodnote 15 EUR, 

  3. Avion darčeková karta v hodnote 20 EUR, 

  4. IKEA darčeková karta v hodnote 10 EUR.

 2. Výhry nie sú Súťažiacim zasielané.

 3. Na území Slovenskej republiky sú podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru. Všetky odmeny v Súťaži sú v nižšej hodnote.

 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť odmeny v Súťaži.


6. Osobné údaje

 1. Pre účasť v Súťaži sa nevyžaduje odovzdanie žiadnych osobných údajov Súťažiacich.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania Súťaže k dispozícii na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk-sk/ a na Infostánku.

 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 3. Účasť v Súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany zo Súťažiacich. Zodpovedných osôb, či inej osoby.

 5. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Odmenu nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Odmenu Odmenou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Odmeny.

 6. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Súťaž zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk-sk/.

 7. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby Odmeny ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Odmeny. Reklamácia Odmeny je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Odmenu. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Odmenám sa riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

V Bratislave dňa 29.02.2024

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Darčekové karty


Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV