Woman reading web policies

Návštevný poriadok

Vážení zákazníci,
 
Avion Shopping Park je nákupné centrum, ktorého cieľom je poskytnúť príjemné a bezpečné prostredie, kde sa budete dobre cítiť a kam sa budete radi vracať.  Aby sme mohli tieto ciele naplniť, stanovili sme a musíme dodržiavať určité pravidlá uvedené v tomto návštevnom poriadku.
 
Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný a príjemný pobyt v našom nákupnom centre.
 
Vo všetkých priestoroch nákupného centra nie je dovolené:
 
Propagačné, nadačné, prieskumné, reklamné akcie, zrazy, prevádzkovanie hudobných predstavení pre akékoľvek účely, komerčné filmovanie a fotografovanie bez súhlasu Správy nákupného centra.
Podomový predaj, žobranie, sadanie a líhanie na zem, líhanie a spanie na lavičkách a v sedacích zónach.
Fajčenie mimo vyhradené priestory, používanie otvoreného ohňa.
Používanie všetkých druhov elektronických cigariet (IQOS a iné). Používanie elektronických cigariet v nákupných centrách a zariadeniach spoločného stravovania je zakázané zákonom.
Konzumácia alkoholických nápojov mimo vyhradené priestory reštaurácií a kaviarní.
Vstup v znečistenom oblečení, pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
Vnášanie toxických, jedovatých, zapáchajúcich látok, zbraní a iných nebezpečných predmetov, horľavín I. stupňa.
Jazda na kolobežkách, in-line korčuliach, skateboardoch.
Poškodzovať alebo ničiť majetok nákupného centra, manipulovať s akýmkoľvek jeho vybavením vrátane všetkých technických a technologických zariadení. Ďalej vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, bezpečnosť majetku centra vrátane písania nápisov, grafitov.
Parkovanie vozidiel na parkovisku za iným účelom, ako za účelom návštevy nákupného centra a v dobe jeho uzavretia.
Zneužitie prostriedkov požiarnej ochrany (ručné hasiace prístroje, požiarne hlásiče, a pod.).
Voľné pohybovanie zvierat, psov bez držania na vodítku.
Odkladanie akýchkoľvek tašiek, batožiny a podobne bez dozoru ich majiteľa. V prípade ich nutnej likvidácie budú náklady prefakturované majiteľovi.
Pohyb kuriérov a pracovníkov zásielkových služieb počas otváracích hodín centra s plne a nebezpečne naloženými vozíkmi a paletovými vozíkmi. Takéto zásobovanie jednotiek sa v centre uskutočňuje výhradne mimo otváracích hodín centra.
 
Ďalšie ustanovenia návštevného poriadku:
 
V prípade evakuácie obchodu, nákupného centra, núdzovej situácie je každá osoba v nákupnom centre povinná dodržovať pokyny a inštrukcie zodpovedných osôb, bezpečnostnej služby a inštrukcií vysielaných v miestnom rozhlase. 
Správa nákupného centra nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov pokiaľ budú spôsobené nezodpovedným prístupom ostatných osôb.
Vybrané priestory nákupného centra sú monitorované a nahrávané kamerovým systémom, bezpečnostnou službou.
Ak budete potrebovať pomoc alebo v prípade spozorovania podozrivej činnosti, prosím, kontaktujte bezpečnostnú službu nákupného centra alebo políciu.
 
V Bratislave dňa 1.4.2016                        
 
Andrea Aujeská
Riaditeľ nákupného centra       

Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV