Woman reading web policies

Pravidlá uplatnenia 2 € poukazu

PRAVIDLÁ AKCIE " Výhra, ktorú si vychutnáte "

1. Úvodné ustanovenia


1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej akcie s názvom "Výhra, ktorú si vychutnáte" (ďalej len "Akcia"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

2. Usporiadateľom Akcie je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

3. Sprostredkovateľom Akcie je spoločnosť Greg Hamm, s.r.o., so sídlom Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843 (ďalej len "Sprostredkovateľ").

4. Akcia prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

5. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Akciu vo vzťahu k účastníkom na území Slovenskej republiky. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Akcie.

2. Miesto a doba trvania Akcie

1. Akcia je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať návštevníkov k nákupu tovaru alebo služieb v Centre.

2. Akcia prebieha v Centre v období od 9.5.2023 do 31.5.2023 (ďalej len "Doba konania").

3. V rámci Akcie sú poskytované pracovníkmi Sprostredkovateľa návštevníkom Centra ako aj iným osobám mimo Centra náhodným výberom poukazy na zľavu 2 EUR (ďalej len „Poukaz“) na platené nákupy u poskytovateľov gastro služieb (v reštauráciách a kaviarňach), ktorí v priestoroch umiestnených v Centre vykonávajú obchodnú činnosť (ďalej len "Predajcovia"). Kompletný zoznam Predajcov zapojených do Akcie je umiestnený na web stránke www.avion.sk.

3. Podmienky účasti v Akcii

1. Účastníkom Akcie sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má ku dňu obdržania Poukazu aspoň 18 rokov, ktorá má poštovú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní podmienky účasti v Akcii.

2. Účastník Akcie, ktorý získal Poukaz si ho môže uplatniť počas otváracích hodín u Predajcov a to len v termíne 9. – 31.5.2023.

3. Opakovaná (viacnásobná) účasť v Akcii je prípustná. Poukazy nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť, sčítať ani kombinovať a je ho možné použiť len na nákup nad 2 EUR.
4. Použitie Poukazu je dobrovoľné; v prípade, že účastník Akcie Poukaz nepoužije počas Doby trvania, Poukaz prepadá a účastník nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani iné plnenia zo strany Usporiadateľa.

4. Osobné údaje

1. Pre účasť v Akcii sa nevyžaduje odovzdanie osobných údajov účastníkov.

5. Záverečné ustanovenia

1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Akcii sú počas konania k dispozícii na internetových stránkach Centra www.avion.sk.

2. Akcia nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Poukaz nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ho vymeniť za iné plnenie.

4. Účasť v Akcii ani zľavu nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby plnenia Predajcu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Poukazu. Reklamácia Poukazu je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Poukaz. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k plneniam Predajcov sa riadia podmienkami Predajcov.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť z Akcie účastníkov, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Akcie nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby; účastníci v takom prípade nemajú nárok na žiadnu náhradu za vyradenie z Akcie.

7. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Akciu zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Akcie alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk-sk/.


Príloha:


Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV