Woman reading web policies

Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE " Výhra, ktorú si vychutnáte "


1. Úvodné ustanovenia


1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom "Výhra, ktorú si vychutnáte" (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

3. Sprostredkovateľom Súťaže pre odovzdávanie Výhier je spoločnosť Greg Hamm, s.r.o., so sídlom Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843 (ďalej len "Sprostredkovateľ").

4. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

5. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim na území Slovenskej republiky. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

2. Miesto a doba trvania Súťaže


1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať návštevníkov k nákupu tovaru alebo služieb v Centre.

2. Súťaž prebieha v Centre v období od 9. 5. 2023 do 31.5. 2023 (ďalej len "Doba konania").

3. V rámci Súťaže sú odmeňované platené nákupy u poskytovateľov gastro služieb (v reštauráciách a kaviarňach), ktorí v priestoroch umiestnených v Centre vykonávajú obchodnú činnosť a ktorí sa zapojili do Súťaže (ďalej len "Predajcovia"). Kompletný zoznam Predajcov zapojených do Súťaže je umiestnený na web stránke www.avion.sk.


3. Podmienky účasti v Súťaži


1. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má aspoň 18 rokov, nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere s ktorýmkoľvek Predajcom zapojeným do Súťaže a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa článku 4 ods. 2 týchto Pravidiel (ďalej len "Súťažiaci").

2. Opakovaná (viacnásobná) účasť v Súťaži je prípustná.

Mechanika Súťaže


1. Pre účasť v Súťaži je nutné počas Doby konania Súťaže zrealizovať u ktoréhokoľvek Predajcu (t.j. v reštaurácii alebo kaviarni v Centre zapojenej do Súťaže v zmysle čl. 2 ods. 3 Pravidiel) nákup vo výške minimálne 7 eur (slovom: sedem eur), vrátane DPH (ďalej len "Súťažný nákup"). Za papierový pokladničný blok Predajcu (ďalej len „Pokladničný blok“) preukazujúci Súťažný nákup získa Súťažiaci od príslušného Predajcu hraciu kartu (ďalej len „Hracia karta“), pričom za jeden Pokladničný blok (bez ohľadu na to na akú sumu nad 7 eur znie) získa Súťažiaci jednu Hraciu kartu a Pokladničné bloky nie je možné sčítať. Za deň vykonania Súťažného nákupu v Dobe konania Súťaže sa považuje dátum uvedený na Pokladničnom bloku.

2. Vzor Hracej karty je v prílohe týchto Pravidiel. Každá Hracia karta má nasledovné údaje:

a) Hracia karta je výherná alebo nevýherná. Súťažiaci zistí, či vyhral alebo nevyhral Okamžitú výhru;

3. Súťažiaci môže počas Súťaže získať viac ako jednu Výhru za predpokladu, že budú zakaždým splnené všetky podmienky na získanie každej Výhry.

4. V Súťaži je platný len Pokladničný blok, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

a) musí obsahovať dátum predajnej transakcie, meno Predajcu, názvy produktov alebo služieb, ktorých sa transakcia týka, ceny jednotlivých produktov alebo služieb, a celkovú cenu predajnej transakcie;
b) musí byť vydaný v priestoroch Predajcu v Centre, ktorého meno a adresa sú na bloku;
c) musí ísť o originál, tj. nepripúšťa sa predloženie kópie;
d) nesmie obsahovať žiadne známky falšovania;
e) nesmie byť poškodený a súčasne
f) musí byť čitateľný.

5. Čerpanie Výhry je dobrovoľné; v prípade, že si Súťažiaci Výhru neprevezme, alebo ak z dôvodu absencie súčinnosti zo strany Súťažiaceho nebude možné Súťažiacemu Výhru odovzdať, Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa a Súťažiaci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani iné plnenia zo strany Usporiadateľa.

4. Súťažné Výhry


1. Výhrou v súťaži sú:

a) 5000 ks okamžitá výhra, ktorú môže Súťažiaci vyhrať po zotretí stieracieho pola na Hracej karte, a to buď:
1. poukážka na hlavné jedlo u Predajcu zdarma; alebo
2. poukážka na kávu a koláč u Predajcu zdarma; alebo
3. poukaz na zľavu 2 EUR z obedového menu u Predajcu;
2. Súťažiaci, ktorí získali Okamžitú výhru, si ju môžu uplatniť v závislosti od jej povahy (obedové menu) počas otváracích hodín, resp. v príslušných termínoch u Predajcov a to len v termíne 9. – 31.5.2023.

3. Výhry nie sú Súťažiacim zasielané.

4. Celkový počet Výhier vložených do Súťaže je 5000 kusov.

5. Hodnota príslušnej Výhry je v hodnote, ktorú poskytne daný Predajca a v prípade zľavy 2 EUR.

6. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová povinnosť je na strane výhercu.

7. Výhru nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť, Výhry nemožno sčítať ani kombinovať.

5. Záverečné ustanovenia


1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania k dispozícii na internetových stránkach Centra www.avion.sk.
2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhru nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Výhry.

4. Účasť v Súťaži ani Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby Výhry ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Výhry. Reklamácia Výhry je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Výhru. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Výhram sa riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu Výhry; Súťažiaci v takom prípade nemajú nárok na žiadnu náhradu za vyradenie zo Súťaže.


7. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Súťaž zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra www.avion.sk.


Príloha:


Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV