PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "Vianočná súťaž"


1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom "Vianočná súťaž" (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

 3. Sprostredkovateľom Súťaže pre odovzdávanie Výhier je spoločnosť Greg Hamm, s.r.o., so sídlom Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843 (ďalej len "Sprostredkovateľ").

 4. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

 5. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim na území Slovenskej republiky. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

2. Miesto a doba trvania Súťaže

 1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať návštevníkov k nákupu tovaru alebo služieb v Centre.

 2. Súťaž prebieha v Centre v období od 1.12.2023 do 24.12.2023 (ďalej len "Doba konania").

 3. V rámci Súťaže sú odmeňované platené nákupy tovarov alebo služieb od predajcov a poskytovateľov služieb (ďalej len "Predajcovia"), ktorí v priestoroch umiestnených v Centre (ďalej len "Priestory") vykonávajú obchodnú činnosť. Priestory sú iba tie predajné alebo servisné priestory, ktoré sú uvedené na webových stránkach https://www.avion.sk/sk/

 3. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má ku dňu predloženia Pokladničného bloku podľa článku 4 ods. 1 týchto Pravidiel na Výdajnom stánku podľa článku 4 týchto Pravidiel aspoň 18 rokov a ktorá zároveň splní podmienky účasti v Súťaži.

 2. Fyzická osoba podľa ods. 1 tohto článku Pravidiel, ktorá počas Doby konania vo Výdajnom stánku predloží Pokladničný blok podľa článku 4 ods. 1 týchto Pravidiel, sa stane účastníkom Súťaže (ďalej len "Súťažiaci").

 3. Účastníkom konania nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa, zamestnanec Sprostredkovateľa ani zamestnanec akéhokoľvek nájomcu priestorov v Centre.

 4. Opakovaná (viacnásobná) účasť v Súťaži je prípustná.

4. Mechanika Súťaže

 1. V Centre počas otváracej doby Usporiadateľ umiestni vyhradený výdajný stánok označený názvom akcie "Vianočný stánok", ktorý bude prevádzkovaný Sprostredkovateľom (ďalej len "Výdajný stánok"). Vo Výdajnom stánku bude umiestnená nepriehľadná žrebovacia nádoba s 40.000 preloženými výhernými aj nevýhernými hracími kartičkami (ďalej len „Hracie kartičky“). Výdajný stánok je v Centre umiestnený pred predajňou Douglas. Otváracia doba Výdajného stánku je zhodná s otváracou dobou Centra, a to pondelok až piatok 10:00 – 21:00, v sobotu a v nedeľu od 9:00 – 21:00. Aktuálne informácie o otváracej dobe Centra a umiestnení Výdajného stánku v Centre budú k dispozícii na webových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk

 2. Pre účasť v Súťaži je nutné počas Doby konania Súťaže na Výdajnom stánku predložiť papierový Pokladničný blok vystavený minimálne na sumu 30 eur (slovom: tridsať eur) vrátane DPH, preukazujúci vykonanie nákupu služieb alebo tovarov od jedného Predajcu v Priestoroch Centra počas Doby konania Súťaže (ďalej len "Súťažný nákup") (ďalej len "Pokladničný blok"). Za deň vykonania Súťažného nákupu v Dobe konania Súťaže sa považuje dátum uvedený na Pokladničnom bloku. 

 3. Za každý Pokladničný blok si Súťažiaci môže na Výdajnom stánku vytiahnuť zo žrebovacej nádoby jednu (1) Hraciu kartičku na ktorej  nemusí, ale môže byť uvedená konkrétna Výhra, ktorá bude Súťažiacemu odovzdaná ihneď po predložení výhernej Hracej kartičky vo Výdajnom stánku. Na jeden Pokladničný blok (bez ohľadu na to na akú sumu nad 30 eur znie) môže Súťažiaci ťahať maximálne jednu Hraciu kartičku a Pokladničné bloky nie je možné sčítať. 

 4. V prípade, ak Súťažiaci predloží v jeden kalendárny deň viac Pokladničných blokov,  spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto pravidlách, od rovnakého Predajcu, prihliada sa iba na jeden Pokladničný blok; Súťažiaci si teda bude môcť zo žrebovacej nádoby vytiahnuť iba jednu (1) Hraciu kartičku. 

 5. Pokladničný blok, ktorý bol Súťažiacim využitý pre ťahanie Hracej kartičky, bude vo Výdajnom stánku označený zamestnancom Sprostredkovateľa pečiatkou. Pokladničný blok, ktorý už bol opečiatkovaný, nemožno využiť ďalšie ťahanie Hracích kartičiek.

 6. Súťažiaci môže počas Súťaže získať viac ako jednu Výhru za predpokladu, že budú zakaždým splnené všetky podmienky na získanie každej Výhry.

 7. V Súťaži je platný len Pokladničný blok, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. musí obsahovať dátum predajnej transakcie, meno Predajcu, názvy produktov alebo služieb, ktorých sa transakcia týka, ceny jednotlivých produktov alebo služieb, a celkovú cenu predajnej transakcie;

 2. musí byť vydaný v Priestoroch Predajcu, ktorého meno a adresa sú na bloku;

 3. musí ísť o originál, tj. nepripúšťa sa predloženie kópie;

 4. nesmie obsahovať žiadne známky falšovania;

 5. nesmie byť poškodený a súčasne

 6. musí byť čitateľný.

8. Zamestnanec Sprostredkovateľa nie je povinný Pokladničný blok na účely Súťaže uznať, najmä v prípade, že obsah Pokladničného bloku vyvoláva pochybnosti o identifikácii predajcu Centra, opisu produktov alebo služieb získaných v priestoroch Centra. Ak je to účelné pre odstránenie pochybností, je Súťažiaci oprávnený zaistiť si od Predajcu dodatočnú poznámku na Pokladničnom bloku potvrdzujúcu vykonanie Súťažného nákupu; poznámka Predajcu musí byť vybavená pečiatkou a podpisom zástupcu Predajcu.

9. Čerpanie Výhry je dobrovoľné; v prípade, že si Súťažiaci Výhru neprevezme, alebo ak z dôvodu absencie súčinnosti zo strany Súťažiaceho nebude možné Súťažiacemu Výhru odovzdať, Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa a Súťažiaci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani iné plnenia zo strany Usporiadateľa.

5. Súťažné Výhry

 1. Výhrou v súťaži sú:

  a ďalších 4000 cien.

2. Súťažiaci spĺňajúci podmienky pre odovzdanie Výhry uvedenej na ním vytiahnutej Hracej kartičke, si vo Výdajnom stánku môže túto Výhru prevziať. V prípade ak táto Výhra nebude v danej dobe vo Výdajnom stánku k dispozícii, oznámi Sprostredkovateľ Súťažiacemu termín, kedy si môže svoju Výhru na Výdajnom stánku vyzdvihnúť. 

3. Výhry nie sú Súťažiacim zasielané.

4. Celkový počet Výhier vložených do Súťaže je 4012 kusov.

5. Hodnota príslušnej Výhry je uvedená v zozname Výhier v ods. 1 tohto článku 5.

6. Na území Slovenskej republiky sú podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani za príjmov od dane oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru.

6. Osobné údaje

 1. Pre účasť v Súťaži sa nevyžaduje odovzdanie žiadnych osobných údajov Súťažiacich.

 2. Osobné údaje budú požadované iba od výhercov nasledovných výhier: 1 000 € darčeková poukážka Avion, Televízor Sencor SLE 32, Nintendo Switch konzola, Espresso Krups Nespresso Essenza; a to za účelom spísania protokolu o prevzatí výhry, v ktorom výherca uvedie svoje meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailovú adresu a vlastnoručný podpis. Tieto údaje však Usporiadateľ ani Sprostredkovateľ ďalej nezverejnia ani neposkytnú žiadnej tretej osobe. 

7. Záverečné ustanovenia

 1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania k dispozícii na internetových stránkach Centra  https://www.avion.sk/sk/ a vo Výdajnom stánku akcie umiestnenom v Centre.

 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhru nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Výhry.

 4. Účasť v Súťaži ani Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

 5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby Výhry ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Výhry. Reklamácia Výhry je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Výhru. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Výhram sa riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu Výhry; Súťažiaci v takom prípade nemajú nárok na žiadnu náhradu za vyradenie zo Súťaže.

 7. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Súťaž zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/.

V Bratislave dňa 30. 11. 2023


Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV