PRAVIDLÁ SÚŤAŽE " Krokuj a príď si po odmenu "

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE " Krokuj a príď si po odmenu "

1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom " Krokuj a príď si po odmenu " (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so
sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

3. Sprostredkovateľom Súťaže pre odovzdávanie Výhier je spoločnosť Greg Hamm, s.r.o., so
sídlom Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843 (ďalej len "Sprostredkovateľ").

4. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

5. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k
súťažiacim. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a
propagačných materiáloch alebo inde majú len informatívny charakter a nie sú právne
záväznými pravidlami tejto Súťaže.

2. Miesto, doba trvania a predmet Súťaže

1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať
verejnosť k návšteve Centra.

2. Súťaž prebieha v Centre v období od 24.07.2023 do 06.08.2023.

3. V rámci Súťaže je odmeňovaný počet krokov, ktoré Súťažiaci vykoná počas obdobia jedného kalendárneho dňa.

3. Podmienky účasti v Súťaži

1. Účastníkom Súťaže sa môže stať ktokoľvek, kto vo Výdajnom stánku vyplní registračný formulár k súťaži (ďalej len Súťažiaci“).

2. V súťaži za dieťa koná zodpovedná osoba, ktorá musí mať viac ako 18 rokov.

3. Účastníkom konania nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa, zamestnanec Sprostredkovateľa ani zamestnanec akéhokoľvek nájomcu priestorov v Centre.

4. Mechanika Súťaže

1. V Centre počas otváracej doby Usporiadateľ umiestni pred predajňou Datart vyhradený
výdajný stánok označený názvom akcie "Registračný a výherný stánok", ktorý bude
prevádzkovaný Sprostredkovateľom (ďalej len "Výdajný stánok"). Otváracia doba
Výdajného stánku je zhodná s otváracou dobou Centra, a to pondelok až piatok 10:00 –
21:00, v sobotu a v nedeľu od 9:00 – 21:00. Aktuálne informácie o otváracej dobe Centraa umiestnení Výdajného stánku v Centre budú k dispozícii na webových stránkach Centra
https://www.avion.sk/sk-sk/.

2. Pre účasť v Súťaži je nutné počas doby trvania Súťaže na Výdajnom stánku preukázať
prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne alebo športových hodinkách počet
vykonaných krokov za daný deň a vyplniť registračný formulár. Za deň účasti v Súťaži sa
považuje dátum uvedený na registračnom formulári.

3. Súťažiacemu bude odovzdaná denná odmena ihneď po vyplnení registračného formulára
vo Výdajnom stánku.

4. V prípade, ak Súťažiaci vyplní v jeden kalendárny deň viac registračných formulárov,
prihliada sa iba na prvý vyplnený registračný formulár v daný deň.

5. Vyplnený registračný formulár bude vo Výdajnom stánku označený zamestnancom
Sprostredkovateľa.

6. Súťažiaci môže počas Súťaže získať viac denných odmien za predpokladu, že budú
zakaždým splnené všetky podmienky na získanie každej dennej odmeny.

5. Odmeny

1. Denné odmeny za splnenie podmienok Súťaže sú:
a) za 5000 až 7999 vykonaných krokov 1 ks fitness tyčinka- rôzne druhy;
b) za 8000 až 11999 vykonaných krokov 1 ks športová fľaša IKEA;
c) za 12000 a viac vykonaných krokov 1 ks športový uterák alebo 1ks batoh IKEA (batoh je už nedostupný) - podľa výberu Súťažiaceho

2. Celkový počet denných odmien v Súťaži je nasledovný: 1000 ks fitness tyčiniek, 300 ks
športových fliaš IKEA, 100 ks športových uterákov a 100 ks batohov IKEA. Denné odmeny budú odovzdávané do ich vyčerpania.

3. Po skončení Súťaže bude vyhodnotený celkový počet krokov Súťažiacich počas doby trvania Súťaže, pričom budú 3 súťažiaci s najvyšším celkovým počtom krokov získajú nasledovné odmeny:
a) za prvé miesto 150 EUR darčeková poukážka Avion a mesačná permanentka do GOLEM
Club Fitness Centrum;
b) za druhé miesto 100 EUR darčeková poukážka Avion a mesačná permanentka do GOLEM Club Fitness Centrum;
c) za tretie miesto 100 EUR darčeková poukážka Avion a mesačná permanentka do GOLEM
Club Fitness Centrum

4. Súťažiacich na prvých 3 miestach bude po vyhodnotení Súťaže Usporiadateľ kontaktovať na e- mailovej adrese uvedenej v registračnom formulári.

5. Na území Slovenskej republiky sú podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov od dane oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za
výhru. Všetky odmeny v Súťaži sú v nižšej hodnote.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť odmeny v Súťaži.

6. Osobné údaje

1. Pre účasť v Súťaži je požadované, aby Súťažiaci v registračnom formulári uviedli osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a vlastnoručný podpis.

2. Ak udelí Súťažiaci Usporiadateľovi a/alebo Sprostredkovateľovi samostatný súhlas so
spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelommarketingovej komunikácie, t.j. pre ponúkanie obchodu a služieb a prieskumu trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, a to po dobu záujmu účastníka o takých správ a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Právnym titulom v takom prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú na internetovej stránke https://www.avion.sk/.

7. Záverečné ustanovenia

1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania Súťaže k dispozícii na
internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk-sk/ a vo Výdajnom stánku.

2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Účasť v Súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto
Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany zo Súťažiacich. Zodpovedných osôb, či inej osoby.

5. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Odmenu nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Odmenu Odmenou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Odmeny.

6. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Súťaž zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk.

7. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby Odmeny ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Odmeny. Reklamácia Odmeny je vylúčená. Usporiadateľ
neposkytuje záruku na Odmenu. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Odmenám sa
riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

V Bratislave dňa 13.07.2023

Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© Ingka Centres Holding B.V. 2024