PRAVIDLÁ SÚŤAŽE " Back to school "

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom "Back to school " (ďalej len "Súťaž"), ktorá je určená zákazníkom nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava na území Slovenskej republiky.

 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským  súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka 27933/B (ďalej len "Usporiadateľ"), ktorá spravuje nákupné centrum Avion Shopping Park Bratislava na adrese Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len "Centrum").

 3. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len "Pravidlá") a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

 4. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim. Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch alebo inde majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.


2. Miesto, doba trvania a predmet Súťaže

 1. Súťaž je usporiadaná s cieľom propagovať obchodnú značku Usporiadateľa a motivovať verejnosť k návšteve Centra.

 2. Súťaž prebieha v Centre dňa 09.09.2023 do 18:00 hod.

 3. V rámci Súťaže sú odmeňované nákupy tovarov alebo služieb od predajcov a poskytovateľov služieb (ďalej len "Predajcovia"), ktorí v priestoroch umiestnených v Centre (ďalej len "Priestory") vykonávajú obchodnú činnosť. Priestory sú iba tie predajné alebo servisné priestory, ktoré sú uvedené na webových stránkach https://www.avion.sk/sk/podujatia/pripravit-sa-pozor-skola/ 

3. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá predloží Pokladničný blok osobe obsluhujúcej Koleso šťastia a zároveň splní podmienky účasti v  Súťaži (ďalej len “Súťažiaci“). 

 2. V súťaži za dieťa koná zodpovedná osoba, ktorá musí mať viac ako 18 rokov.

 3. Účastníkom konania nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa, ani zamestnanec akéhokoľvek nájomcu Priestorov v Centre.

4. Mechanika Súťaže

 1. V Centre dňa 09.09.2023 od 11:00 hod. do 18:00 hod. Usporiadateľ umiestni pred predajňou SportsDirect výherné koleso (ďalej len "Koleso šťastia"). 

 2. Pre účasť v Súťaži je nutné počas doby trvania Súťaže, osobe obsluhujúcej Koleso šťastia, predložiť papierový Pokladničný blok vystavený dňa 09.09.2023 do 18:00 hod. minimálne na sumu 20 eur (slovom: dvadsať eur) vrátane DPH, preukazujúci vykonanie nákupu služieb alebo tovarov od jedného Predajcu v Priestoroch Centra počas Doby konania Súťaže (ďalej len "Súťažný nákup" alebo "Pokladničný blok"). 

 3. Za každý Pokladničný blok Súťažiaci môže 1 krát otočiť Kolesom šťastia. V prípade, ak šípka na Kolese šťastia po jeho úplnom zastavení bude označovať výherné políčko, Súťažiacemu bude odovzdaná výhra uvedená na danom výhernom políčku. Nie každé políčko na Kolese šťastia je výherné. Na jeden Pokladničný blok (bez ohľadu na to na akú sumu nad 20 eur znie) môže Súťažiaci otočiť Koleso šťastia maximálne raz a Pokladničné bloky nie je možné sčítať, ani žiadnym iným spôsobom kombinovať.

 4. Súťažiaci môže predložiť viac Pokladničných blokov, spĺňajúcich podmienku podľa bodu 2. tohto článku, od rôznych Predajcov, teda od jedného predajcu sa počíta iba jeden Pokladničný blok. V takom prípade môže Súťažiaci otočiť Kolesom šťastia podľa počtu odovzdaných Pokladničných blokov.

 5. Pokladničný blok, ktorý bol Súťažiacim využitý pre otočenie Kolesom šťastia, bude označený zamestnancom Usporiadateľa pečiatkou. Pokladničný blok, ktorý už bol opečiatkovaný, nemožno využiť ďalšie otočenie Kolesom šťastia.

 6. V Súťaži je platný len Pokladničný blok, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  a, musí obsahovať dátum predajnej transakcie, meno Predajcu, názvy produktov alebo služieb, ktorých sa transakcia týka, ceny jednotlivých produktov alebo služieb, a celkovú cenu predajnej transakcie;
  b, musí byť vydaný v Priestoroch Predajcu, ktorého meno a adresa sú na bloku;
  c, musí ísť o originál, t. j. nepripúšťa sa predloženie kópie;
  d, nesmie obsahovať žiadne známky falšovania;
  e, nesmie byť poškodený a súčasne
  f, musí byť čitateľný.

 7. Zamestnanec Usporiadateľa nie je povinný Pokladničný blok na účely Súťaže uznať, najmä v prípade, že obsah Pokladničného bloku vyvoláva pochybnosti o identifikácii predajcu Centra, opisu produktov alebo služieb získaných v priestoroch Centra. Ak je to účelné pre odstránenie pochybností, je Súťažiaci oprávnený zaistiť si od Predajcu dodatočnú poznámku na Pokladničnom bloku potvrdzujúcu vykonanie Súťažného nákupu; poznámka Predajcu musí byť vybavená pečiatkou a podpisom zástupcu Predajcu.

 8. Čerpanie Výhry je dobrovoľné; v prípade, že si Súťažiaci Výhru neprevezme, alebo ak z dôvodu absencie súčinnosti zo strany Súťažiaceho nebude možné Súťažiacemu Výhru odovzdať, Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa a Súťažiaci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani iné plnenia zo strany Usporiadateľa.

5. Výhry

 1. Denné odmeny za splnenie podmienok Súťaže sú:

  1. Avion darčeková poukážka na nákup v Centre v sume 10 EUR, v celkovom počte 50 kusov;

  2. ceruzky značky v celkovom počte 100 kusov;

  3. fixky značky v celkovom počte 100 kusov;

  4. fľaša značky v celkovom počte 100 kusov;

  5. školská taška/ruksak značky v celkovom počte 25 kusov;

  6. cereálna tyčinka značky v celkovom počte 150 kusov;

  7. vrecko na prezúvky v celkovom počte 50 kusov;

  8. maliarske potreby v celkovom počte 100 kusov;

  9. desiatový box v celkovom počte 100 kusov;

  10. pero v celkovom počte 100 kusov;

  11. farbičky v celkovom počte 100 kusov;

  12. peračník v celkovom počte 25 kusov.

 2. Výhry nie sú Súťažiacim zasielané.

 3. Celkový počet Výhier vložených do Súťaže je 1000 kusov.

 4. Hodnota výhier je 7000 EUR.

 5. Na území Slovenskej republiky sú podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru. Všetky odmeny v Súťaži sú v nižšej hodnote.

 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť odmeny v Súťaži.


6. Osobné údaje

 1. Pre účasť v Súťaži sa nevyžaduje odovzdanie žiadnych osobných údajov Súťažiacich.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Úplné Pravidlá a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania Súťaže k dispozícii na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk/sk/podujatia/pripravit-sa-pozor-skola/ a vo Výdajnom stánku.

 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 3. Účasť v Súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušili tieto Pravidlá, a ktorí sa v rámci Súťaže nesprávajú fair play, najmä ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany zo Súťažiacich. Zodpovedných osôb, či inej osoby.

 5. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Odmenu nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú Odmenu Odmenou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Odmeny.

 6. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže, skrátiť alebo predĺžiť Dobu trvania alebo Súťaž zrušiť, a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach Centra https://www.avion.sk.

 7. Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby Odmeny ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním (realizáciou) Odmeny. Reklamácia Odmeny je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Odmenu. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Odmenám sa riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

V Bratislave dňa 31.08.2023
Logotype

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
+421 905 812 513

Zanechajte nám spätnú väzbu

© Ingka Centres Holding B.V. 2024