Cover | Notár
Logo | Notár

Notár

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne prechádzať sporom medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Poskytované služby:

  • Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

  • Osvedčovanie právne významných skutočností

  • Konania vo veciach notárskych úschov

  • Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

  • Činnosť súdneho komisára

  • Iná činnosť notárskeho úradu

    Služba