PRÁVNA DOLOŽKA

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky informácie umiestnené na internetovej stránke Inter IKEA Centre Group podliehajú autorským právam, čo znamená, že bez písomného povolenia skupiny Inter IKEA Centre Group tieto informácie nesmú byť kopírované, pozmeňované, poskytované iným osobám, ani žiadnym spôsobom uchovávané, okrem prípadov, keď sú použité výslovne pre osobné účely. V prípade použitia pre osobné účely musí byť pri daných informáciách jasne uvedený držiteľ autorských práv.

Neoprávnené použitie informácií a obsahu stránky Inter IKEA Centre Group je prísne zakázané a proti každému porušenie autorských práv bude podaná žaloba na príslušný súd.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Všetky obchodné značky uvedené na stránke Inter IKEA Centre Group sú majetkom skupiny Inter IKEA Centre Group alebo jej obchodných partnerov. Žiadna z obchodných značiek nesmie byť použitá bez písomného povolenia Inter IKEA Centre Group alebo príslušného držiteľa práv na obchodné značky.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH STRÁNKY

Skupina Inter IKEA Centre Group vyvíja maximálne úsilie pre to, aby boli informácie na našej stránke stále presné a aktuálne. Všetky uvedené informácie majú informatívny charakter a skupina Inter IKEA Centre Group nenesie žiadnu zodpovednosť za ich úplnosť či presnosť. Všetky informácie uvedené na našej stránke podliehajú zmenám.

Skupina Inter IKEA Centre Group sa v maximálnej možnej miere snaží o čo najvyššiu kvalitu svojej internetovej stránky. Napriek všetkej snahe nezaručujeme jej absolútnu bezchybnosť. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce z používania či nedostupnosti našej stránky, ani za vírusy a iné nebezpečné súčasti, ktoré môže obsahovať. Takisto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, dostupný prostredníctvom internetových prepojení, ktoré sú na našej stránke umiestnené.